stockInventoryEntryList element

Type: stockInventoryEntryList
Namespace: (default namespace)

Example XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <stockInventoryEntryList> <entries> <cnr>...</cnr> <entries> <entries> <amount>...</amount> <minimum>...</minimum> <nominal>...</nominal> <id>...</id> </entries> <entries> <!--...--> </entries> <!--...more "entries" elements...--> </entries> <id>...</id> </entries> <entries> <!--...--> </entries> <!--...more "entries" elements...--> </stockInventoryEntryList>

Example JSON

{ "entries" : [ { "cnr" : "...", "entries" : { "entries" : [ { "amount" : ..., "minimum" : ..., "nominal" : ..., "id" : ... }, ... ] }, "id" : ... }, ... ] }